skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rodzina białek triady histydynowej (HIT)--aktywność enzymatyczna a funkcja biologiczna.
Histidine triad protein superfamily--biological function and enzymatic activity

Krakowiak, Agnieszka ; Fryc, Izabela

Postepy biochemii, 2012, Vol.58(3), pp.302-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5422 ; PMID: 23373416 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...