skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metals distribution characteristics and ecological risk evaluation in surface sediments of dammed Jinshan lake

Zhou, Xiao-Hong ; Liu, Long-Mei ; Chen, Xi ; Chen, Zhi-Gang ; Zhang, Jin-Ping ; Li, Yi-Min ; Liu, Biao

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, November 2014, Vol.35(11), pp.4127-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25639085 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...