skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Brain activity dynamics in human parietal regions during spontaneous switches in bistable perception

Megumi, Fukuda ; Bahrami, Bahador ; Kanai, Ryota ; Rees, Geraint

NeuroImage, 15 February 2015, Vol.107, pp.190-197 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 25512040 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2014.12.018

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...