skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adjustments of response speed and accuracy to unconscious cues

Reuss, Heiko ; Kiesel, Andrea ; Kunde, Wilfried

Cognition, January 2015, Vol.134, pp.57-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-7838 ; PMID: 25460379 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2014.09.005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...