skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MSCs conditioned media and umbilical cord blood plasma metabolomics and composition

Pereira, Tiago ; Ivanova, Galya ; Caseiro, Ana Rita ; Barbosa, Paula ; Bártolo, Paulo Jorge ; Santos, José Domingos ; Luís, Ana Lúcia ; Maurício, Ana Colette

PloS one, 2014, Vol.9(11), pp.e113769 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25423186 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0113769

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...