skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Increased pain intensity is associated with greater verbal communication difficulty and increased production of speech and co-speech gestures

Rowbotham, Samantha ; Wardy, April J ; Lloyd, Donna M ; Wearden, Alison ; Holler, Judith

PloS one, 2014, Vol.9(10), pp.e110779 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25343486 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0110779

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...