skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Decreased frequencies of circulating follicular helper T cell counterparts and plasmablasts in ankylosing spondylitis patients Naïve for TNF blockers

Bautista-Caro, María-Belén ; Arroyo-Villa, Irene ; Castillo-Gallego, Concepción ; De Miguel, Eugenio ; Peiteado, Diana ; Plasencia-Rodríguez, Chamaida ; Villalba, Alejandro ; Sánchez-Mateos, Paloma ; Puig-Kröger, Amaya ; Martín-Mola, Emilio ; Miranda-Carús, María-Eugenia

PloS one, 2014, Vol.9(9), pp.e107086 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25203742 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0107086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...