skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stamp vignette on medical science. Daniel Alcides Carrión--Peruvian hero and medical martyr

Steensma, David P ; Montori, Victor M ; Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, June 2014, Vol.89(6), pp.e55-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 24943706 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2013.08.025

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...