skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Touch-based interfaces for interacting with 3D content in public exhibitions

Hachet, Martin ; De La Rivière, Jean-Baptiste ; Laviole, Jérémy ; Cohé, Aurélie ; Cursan, Sébastien

IEEE computer graphics and applications, 2013, Vol.33(2), pp.80-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-1756 ; PMID: 24807943 Version:1 ; DOI: 10.1109/MCG.2013.34

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...