skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Copper-catalyzed oxidative esterification of ortho-formyl phenols without affecting labile formyl group

Zheng, Yong ; Song, Wei-Bin ; Xuan, Li-Jiang

Tetrahedron Letters, 29 July 2015, Vol.56(31), pp.4569-4573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2015.06.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...