skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of procedural learning transfer from a virtual environment to a real situation: a case study on tank maintenance training

Ganier, Franck ; Hoareau, Charlotte ; Tisseau, Jacques

Ergonomics, 2014, Vol.57(6), pp.828-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1366-5847 ; PMID: 24678862 Version:1 ; DOI: 10.1080/00140139.2014.899628

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...