skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Presentation and production: the role of gesture in spatial communication

Austin, Elizabeth E ; Sweller, Naomi

Journal of experimental child psychology, June 2014, Vol.122, pp.92-103 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1096-0457 ; PMID: 24549229 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2013.12.008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...