skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ACC/AHA/SCAI/AMA-Convened PCPI/NCQA 2013 Performance Measures for Adults Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Performance Measures, the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, the American Medical Association-Convened Physician Consortium for Performance Improvement, and the National Committee for Quality Assurance

Nallamothu, Brahmajee K ; Tommaso, Carl L ; Anderson, H Vernon ; Anderson, Jeffrey L ; Cleveland, Joseph C ; Dudley, R Adams ; Duffy, Peter Louis ; Faxon, David P ; Gurm, Hitinder S ; Hamilton, Lawrence A ; Jensen, Neil C ; Josephson, Richard A ; Malenka, David J ; Maniu, Calin V ; Mccabe, Kevin W ; Mortimer, James D ; Patel, Manesh R ; Persell, Stephen D ; Rumsfeld, John S ; Shunk

Circulation, 25 February 2014, Vol.129(8), pp.926-49 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4539 ; PMID: 24357402 Version:1 ; DOI: 10.1161/01.cir.0000441966.31451.3f

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...