skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

AVISPA: a web tool for the prediction and analysis of alternative splicing

Barash, Yoseph ; Vaquero-Garcia, Jorge ; González-Vallinas, Juan ; Xiong, Hui Yuan ; Gao, Weijun ; Lee, Leo J ; Frey, Brendan J

Genome biology, 2013, Vol.14(10), pp.R114 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 24156756 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...