skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Initial validation of a virtual-reality learning environment for prostate biopsies: realism matters!

Fiard, Gaelle ; Selmi, Sonia-Yuki ; Promayon, Emmanuel ; Vadcard, Lucile ; Descotes, Jean-Luc ; Troccaz, Jocelyne

Journal of endourology, April 2014, Vol.28(4), pp.453-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-900X ; PMID: 24147849 Version:1 ; DOI: 10.1089/end.2013.0454

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...