skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An interaction model for visualizations beyond the desktop

Jansen, Yvonne ; Dragicevic, Pierre

IEEE transactions on visualization and computer graphics, December 2013, Vol.19(12), pp.2396-405 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 24051806 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.134

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...