skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human circulating influenza-CD4+ ICOS1+IL-21+ T cells expand after vaccination, exert helper function, and predict antibody responses

Spensieri, Fabiana ; Borgogni, Erica ; Zedda, Luisanna ; Bardelli, Monia ; Buricchi, Francesca ; Volpini, Gianfranco ; Fragapane, Elena ; Tavarini, Simona ; Finco, Oretta ; Rappuoli, Rino ; Del Giudice, Giuseppe ; Galli, Grazia ; Castellino, Flora

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 27 August 2013, Vol.110(35), pp.14330-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23940329 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1311998110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...