skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Application of equilibrium partitioning approach to establish sediment quality criteria for heavy metals in Hengyang section of Xiangjiang River

Han, Chao-Nan ; Qin, Yan-Wen ; Zheng, Bing-Hui ; Zhang, Lei ; Cao, Wei

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, May 2013, Vol.34(5), pp.1715-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 23914520 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...