skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Patterning droplets with durotaxis

Style, Robert W.; Che, Yonglu; Park, Su Ji; Weon, Byung Mook; Je, Jung Ho; Hyland, Callen; German, Guy K.; Power, Michael P.; Wilen, Larry A.; Wettlaufer, John S.; Dufresne, Eric R.

Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2013, Vol.110(31) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1073/pnas.1307122110

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...