skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Galectin-9 activates and expands human T-helper 1 cells

Gooden, Marloes J M ; Wiersma, Valerie R ; Samplonius, Douwe F ; Gerssen, Jurjen ; Van Ginkel, Robert J ; Nijman, Hans W ; Hirashima, Mitsuomi ; Niki, Toshiro ; Eggleton, Paul ; Helfrich, Wijnand ; Bremer, Edwin

PloS one, 2013, Vol.8(5), pp.e65616 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23741502 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0065616

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...