skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

To bind or not to bind? Different temporal binding effects from voluntary pressing and releasing actions

Zhao, Ke ; Chen, Yu-Hsin ; Yan, Wen-Jing ; Fu, Xiaolan

PloS one, 2013, Vol.8(5), pp.e64819 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23741399 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0064819

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...