skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metals in lip products: a cause for concern?

Brown, Valerie J

Environmental health perspectives, June 2013, Vol.121(6), pp.A196 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1552-9924 ; PMID: 23732812 Version:1 ; DOI: 10.1289/ehp.121-a196

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...