skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enzymatic transformation of nonfood biomass to starch

You, Chun ; Chen, Hongge ; Myung, Suwan ; Sathitsuksanoh, Noppadon ; Ma, Hui ; Zhang, Xiao-Zhou ; Li, Jianyong ; Zhang, Y-H Percival

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 30 April 2013, Vol.110(18), pp.7182-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23589840 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1302420110

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...