skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chemical activation in view of MSWI bottom ash recycling in cement-based systems

Polettini, A ; Pomi, R ; Fortuna, E

Journal of hazardous materials, 15 March 2009, Vol.162(2-3), pp.1292-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 18632208 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.06.018

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...