skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genetic associations with valvular calcification and aortic stenosis

Thanassoulis, George ; Campbell, Catherine Y ; Owens, David S ; Smith, J Gustav ; Smith, Albert V ; Peloso, Gina M ; Kerr, Kathleen F ; Pechlivanis, Sonali ; Budoff, Matthew J ; Harris, Tamara B ; Malhotra, Rajeev ; O'Brien, Kevin D ; Kamstrup, Pia R ; Nordestgaard, Børge G ; Tybjaerg-Hansen, Anne ; Allison, Matthew A ; Aspelund, Thor ; Criqui

The New England journal of medicine, 07 February 2013, Vol.368(6), pp.503-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 23388002 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMoa1109034

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...