skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ecologically valid assessment of executive dysfunction using a novel virtual reality task in patients with acquired brain injury

Jovanovski, Diana ; Zakzanis, Konstantine ; Ruttan, Lesley ; Campbell, Zachariah ; Erb, Suzanne ; Nussbaum, David

Applied neuropsychology. Adult, 2012, Vol.19(3), pp.207-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2327-9109 ; PMID: 23373607 Version:1 ; DOI: 10.1080/09084282.2011.643956

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...