skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Proteomic mapping of mitochondria in living cells via spatially restricted enzymatic tagging

Rhee, Hyun-Woo ; Zou, Peng ; Udeshi, Namrata D ; Martell, Jeffrey D ; Mootha, Vamsi K ; Carr, Steven A ; Ting, Alice Y

Science (New York, N.Y.), 15 March 2013, Vol.339(6125), pp.1328-1331 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23371551 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1230593

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...