skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Levels of circulating angiogenic cells are not altered in women with endometriosis

Webster, K E ; Kennedy, S H ; Becker, C M

Human reproduction (Oxford, England), March 2013, Vol.28(3), pp.651-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2350 ; PMID: 23321214 Version:1 ; DOI: 10.1093/humrep/des454

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...