skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human placenta and markers of heavy metals exposure: Esteban-Vasallo et al. Respond

Esteban-Vasallo, María D ; Aragonés, Nuria ; Pollan, Marina ; López-Abente, Gonzalo ; Perez-Gomez, Beatriz

Environmental health perspectives, January 2013, Vol.121(1), pp.A10-1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1552-9924 ; PMID: 23287489 Version:1 ; DOI: 10.1289/ehp.1206061R

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...