skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metals concentrations in fish and shellfish from eastern Mediterranean Sea: consumption advisories

Copat, Chiara ; Arena, Giovani ; Fiore, Maria ; Ledda, Caterina ; Fallico, Roberto ; Sciacca, Salvatore ; Ferrante, Margherita

Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, March 2013, Vol.53, pp.33-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6351 ; PMID: 23211443 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.fct.2012.11.038

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...