skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Consumer nueroscience: a new area of study for biomedical engineers

Babiloni, Fabio

IEEE pulse, 2012, Vol.3(3), pp.21-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2154-2317 ; PMID: 22678835 Version:1 ; DOI: 10.1109/MPUL.2012.2189166

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...