skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Aggregate material formulated with MSWI bottom ash and APC fly ash for use as secondary building material

Del Valle-Zermeño, R ; Formosa, J ; Chimenos, J M ; Martínez, M ; Fernández, A I

Waste management (New York, N.Y.), March 2013, Vol.33(3), pp.621-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 23102641 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2012.09.015

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...