skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Localized mucosal response to intranasal live attenuated influenza vaccine in adults

Barría, Maria Ines ; Garrido, Jose Luis ; Stein, Cheryl ; Scher, Erica ; Ge, Yongchao ; Engel, Stephanie M ; Kraus, Thomas A ; Banach, David ; Moran, Thomas M

The Journal of infectious diseases, 01 January 2013, Vol.207(1), pp.115-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1537-6613 ; PMID: 23087433 Version:1 ; DOI: 10.1093/infdis/jis641

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...