skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Factors associated with the transmission of pandemic (H1N1) 2009 among hospital healthcare workers in Beijing, China

Zhang, Yi ; Seale, Holly ; Yang, Peng ; Macintyre, Chandini R ; Blackwell, Brett ; Tang, Song ; Wang, Quanyi

Influenza and other respiratory viruses, May 2013, Vol.7(3), pp.466-71 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1750-2659 ; PMID: 23078163 Version:1 ; DOI: 10.1111/irv.12025

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...