skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BioFET-SIM web interface: implementation and two applications

Hediger, Martin R ; Jensen, Jan H ; De Vico, Luca

PloS one, 2012, Vol.7(10), pp.e45379 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23056201 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045379

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...