skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synthesis and characterization of amine-bridged bis(phenolate)lanthanide alkoxides and their application in the controlled polymerization of rac-lactide and rac-β-butyrolactone

Nie, Kun ; Fang, Lei ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Wang, Yaorong

Inorganic chemistry, 15 October 2012, Vol.51(20), pp.11133-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-510X ; PMID: 23030249 Version:1 ; DOI: 10.1021/ic301746c

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...