skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"Slight" of hand: the processing of visually degraded gestures with speech

Kelly, Spencer D ; Hansen, Bruce C ; Clark, David T

PloS one, 2012, Vol.7(8), pp.e42620 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22912715 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0042620

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...