skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Marked difference in the electronic structure of cyanide-ligated ferric protoglobins and myoglobin due to heme ruffling

Van Doorslaer, Sabine ; Tilleman, Lesley ; Verrept, Ben ; Desmet, Filip ; Maurelli, Sara ; Trandafir, Florin ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia

Inorganic chemistry, 20 August 2012, Vol.51(16), pp.8834-41 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-510X ; PMID: 22877248 Version:1 ; DOI: 10.1021/ic3007074

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...