skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Active gaze control improves optic flow-based segmentation and steering

Raudies, Florian ; Mingolla, Ennio ; Neumann, Heiko

PloS one, 2012, Vol.7(6), pp.e38446 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22719889 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038446

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...