skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Inferring biological structures from super-resolution single molecule images using generative models

Maji, Suvrajit ; Bruchez, Marcel P

PloS one, 2012, Vol.7(5), pp.e36973 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22629348 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0036973

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...