skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Processing of hand-related verbs specifically affects the planning and execution of arm reaching movements

Mirabella, Giovanni ; Iaconelli, Sara ; Spadacenta, Silvia ; Federico, Paolo ; Gallese, Vittorio

PloS one, 2012, Vol.7(4), pp.e35403 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22536380 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0035403

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...