skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mental workload during brain-computer interface training

Felton, Elizabeth A ; Williams, Justin C ; Vanderheiden, Gregg C ; Radwin, Robert G

Ergonomics, 2012, Vol.55(5), pp.526-37 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1366-5847 ; PMID: 22506483 Version:1 ; DOI: 10.1080/00140139.2012.662526

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...