skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identification of copy number variants in horses

Doan, Ryan ; Cohen, Noah ; Harrington, Jessica ; Veazey, Kylee ; Veazy, Kylee ; Juras, Rytis ; Cothran, Gus ; Mccue, Molly E ; Skow, Loren ; Dindot, Scott V

Genome research, May 2012, Vol.22(5), pp.899-907 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-5469 ; PMID: 22383489 Version:1 ; DOI: 10.1101/gr.128991.111

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...