skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Wybrane substancje pomocnicze jako nośniki suchego ekstraktu z liści bluszczu pospolitego (Hedera helix L.).
Selected adjuvants as carriers of a dry extract of common ivy (Hedera helix L.)

Marczyński, Zbigniew ; Zgoda, Marian Mikołaj ; Bodek, Kazimiera Henryka

Polimery w medycynie, 2011, Vol.41(4), pp.43-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-0747 ; PMID: 22332325 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...