skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Education of a model student

Novikoff, Timothy P ; Kleinberg, Jon M ; Strogatz, Steven H

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 07 February 2012, Vol.109(6), pp.1868-73 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22308334 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1109863109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...