skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Extrastriate visual areas integrate form features over space and time to construct representations of stationary and rigidly rotating objects.(Report)

Mccarthy, J. Daniel ; Kohler, Peter J. ; Tse, Peter U. ; Caplovitz, Gideon Paul

Journal of Cognitive Neuroscience, 2015, Vol.27(11), p.2158(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0898-929X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...