skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparative performance analysis of M-IMU/EMG and voice user interfaces for assistive robots

Laureiti, Clemente ; Cordella, Francesca ; Di Luzio, Francesco Scotto ; Saccucci, Stefano ; Davalli, Angelo ; Sacchetti, Rinaldo ; Zollo, Loredana

IEEE ... International Conference on Rehabilitation Robotics : [proceedings], July 2017, Vol.2017, pp.1001-1006

E-ISSN: 1945-7901 ; PMID: 28813952 Version:1 ; DOI: 10.1109/ICORR.2017.8009380

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...