skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Delusional infestation in a patient with renal failure, metabolic syndrome, and chronic cerebrovascular disease treated with aripiprazole: a case report

Carpiniello, Bernardo ; Pinna, Federica ; Tuveri, Raffaella

Case reports in medicine, 2011, Vol.2011, pp.103652 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-9635 ; PMID: 22174718 Version:1 ; DOI: 10.1155/2011/103652

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...