skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Paul D. Boyer—Nobel prize for work on ATP synthase

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, November 2011, Vol.86(11), pp.e51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 22141183 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...