skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A New Stress-Based Model of Political Extremism: Personal Exposure to Terrorism, Psychological Distress, and Exclusionist Political Attitudes

Canetti-Nisim, Daphna ; Halperin, Eran ; Sharvit, Keren ; Hobfoll, Stevan E

The Journal of conflict resolution, June 2009, Vol.53(2), pp.363-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; PMID: 22140275 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...